logo
logo
logo
logo

Ogłoszenie o naborze wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD nr 1/2017
Opublikowano: 16 czerwca 2017

Nabór nr 1/2017

Lokalna Grupa Działania pn. Podhalańska Lokalna Grupa Działania,

działająca na terenie gmin:

Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 30-06-2017 do 13-07-2017

 

Cele i przedsięwzięcie LSR:

Cel ogólny 1: Zwiększenie atrakcyjności obszaru PLGD jako miejsca zamieszkania i wypoczynku

Cel szczegółowy 1.1.: Rozwój oferty spędzania wolnego czasu poprzez poprawe infrastruktury i realizowanie zadań aktywizujących

Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej kulturalnej

 

Wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór:

Liczba nowych/ zmodernizowanych/ doposażonych obiektów/miejsc infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej – minimum 5 szt

Wskaźnik rezultatu właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru:

Liczba osób które skorzystały w wyniku realizacji operacji z objętych wsparciem nowych i/lub zmodernizowanych/doposażonych obiektów i miejsc infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

– podlegające ocenie w ramach zgodności operacji z LSR

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i w sposób podany w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 3. Zgodność operacji ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

– podlegające ocenie w ramach zgodności z kryteriami wyboru operacji:

 1. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.podhalanska.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów (33 pkt) tj.

minimum 20 punktów

 

Pomoc przysługuje wnioskodawcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje:

– w pierwszej kolejności, wynik oceny (liczba punktów) w ramach oceny zgodności z kryterium lokalnym:  Spójność złożonej dokumentacji aplikacyjnej

– w drugiej kolejności, wynik oceny (liczba punktów) w ramach oceny zgodności z kryterium lokalnym:  Gotowość do realizacji operacji

– jeśli w dalszym ciągu po wyczerpaniu kryteriów wskazanych jako premiujące, nie jest możliwe ustalenie kolejności wniosków, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl, www.arimr.gov.pl

 

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310 kontakt w godz. od 10:00 do 15:00

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  800.000,00 zł.

 

Kwota pomocy na jednego beneficjenta: nie mniej niż 50.000,00 zł na realizację jednej operacji i nie więcej niż 200.000,00 zł na realizację jednej operacji, co stanowi  nie więcej niż 100% planowanych kosztów kwalifikowalnych operacji (beneficjenci  inni niż JST).

 

Wnioski w wersji papierowej i elektronicznej (na płytce CD/DVD) należy złożyć na obowiązującym formularzu we wskazanym terminie bezpośrednio w biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310, w godz. od 10:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku.

 

Wniosek w formie elektronicznej należy także importować/wgrać do systemu lgd.witkac.pl w ramach ogłoszonego naboru wniosków przez Podhalańską LGD nr 1/2017, po uprzedniej rejestracji w systemie.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników – w wersji papierowej
  1 komplet, w tym:

Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy

 

 1. Wniosek o przyznanie pomocy w wersji elektronicznej (na płycie CD i wgrany do systemu lgd.witkac.pl)

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków, udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 18 20 11 543 w godz. od 10:00 do 15:00.

 

DOKUMENTY:

 • Ogłoszenie o naborze nr 1/2017- otwórz

Dokumentacja aplikacyjna:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) – otwórz

3) Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych – otwórz

4) Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników otwórz

Dokumentacja proceduralna:

 • Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty INNE, wraz z kartami oceny – otwórz
 • Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD – otwórz
 • Wytyczne nr 2/2016 wraz z kartą oceny zgodności operacji z PROW (zał. 2) – otwórz
 • Instrukcja obsługi POP – otwórz

Pozostałe dokumenty udostępnione:

1) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – otwórz

2) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz

3) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 4 maja 2017 r. – otwórz

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 43

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...

INFORMACJA O PLANOWANEJ OPERAC...
Opublikowano: 4 maja 2022

W związku z opublikowaniem w dniu 28.03.2022 r. roku na stronie internetowej Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania informacji nr...

02.05.2022r. – BIURO NIE...
Opublikowano: 1 maja 2022

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 02.05.2022 r. biuro LGD będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu w innych dniach w...