logo
logo
logo
logo

Ogłoszenie o naborze nr 8/2018 – Rozwijanie działalności w branży spożywczej
Opublikowano: 11 września 2018

Nabór nr 8/2018, opublikowany dnia 11.09.2018 r.

 

Lokalna Grupa Działania pn. Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 25-09-2018 do 08-10-2018

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  378.985,00 zł.

 

Cele i przedsięwzięcie LSR z którymi mają być zgodne operacje złożone w naborze:

Cel  ogólny 2. Rozwój społeczno-gospodarczy Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

Cel szczegółowy 2.2. Wspieranie współpracy lokalnych podmiotów oraz budowanie kapitału społecznego na rzecz rozwoju obszaru PLGD

Przedsięwzięcie 2.2.1. Wykorzystanie potencjału produktów lokalnych na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości  – rozwój przetwórstwa produkcji i dystrybucji produktów lokalnych /Rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej/

 

Wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór:

Liczba operacji polegających na rozwoju działalności gospodarczej w branży spożywczej wykorzystujących potencjał produktów lokalnych – wartość docelowa minimum 1 szt

Wskaźnik rezultatu właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru:

Liczba miejsc pracy – wartość docelowa minimum 1 w przeliczeniu na średnioroczne pełne etaty

 

Zakres tematyczny operacji według Rozporządzenia MRiRW:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób związanych z realizacją operacji.

Kwota pomocy na jednego beneficjenta: do 250.000,00 zł na realizację jednej operacji co stanowi  nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.


Warunki udzielenia wsparcia:

– podlegające ocenie w ramach zgodności operacji z LSR:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i w sposób podany w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

– podlegające ocenie w ramach zgodności z kryteriami wyboru operacji:

 1. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie wymaganej minimalnej liczby punktów,

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj minimum 21 pkt.

Pomoc przysługuje wnioskodawcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami.

W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje:

– w pierwszej kolejności, wynik oceny (liczba punktów) w ramach oceny zgodności z kryterium lokalnym:  Spójność złożonej dokumentacji aplikacyjnej

– w drugiej kolejności, wynik oceny (liczba punktów) w ramach oceny zgodności z kryterium lokalnym:  Gotowość do realizacji operacji

– jeśli w dalszym ciągu po wyczerpaniu kryteriów wskazanych jako premiujące, nie jest możliwe ustalenie kolejności wniosków, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji,  są udostępnione na stronie: Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania – www.podhalanska.pl  oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310 kontakt w godz. od 9:00 do 15:00

 

Wnioski w wersji papierowej i elektronicznej (na płytce CD/DVD) należy złożyć na obowiązującym formularzu we wskazanym terminie bezpośrednio w biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310 w godz. od 9:00 do 15:00

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników – w wersji papierowej – 1 komplet
 2. Wniosek o przyznanie pomocy w wersji elektronicznej wraz z biznesplanem i narzędziem pomocniczym (na płycie CD/DVD)

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków, udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 18 20 11 543 w godz. od 9:00 do 15:00, e-mail: info@podhalanska.pl

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE_nabór_nr_8.2018_inne_P.2.1.2.

Dokumentacja aplikacyjna

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – WoPP_19.2_I_3z (3)
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn (2)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – Instrukcja wniosku-IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017

3) Biznesplan (wersja 3z)

4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

5) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

6) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa

7) RODO – Oświadczenie wnioskodawcy/właściciela/pełnomocnika itp. – przetwarzanie danych osobowych – RODO_klauzule_19.2-wnioskodawca,beneficjent, właściciel,pełnomicnik itp

8) Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z papierową wniosku o przyznanie pomocy – oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z papierową

Załączniki do informacji wnioskodawców:

Załączniki  proceduralne:

Procedura oceny i wyboru operacji wraz ze wzorami kart oceny – Procedura oceny -oper INNE+karty-ost_27.11.2017

Kryteria PROW 2014-2020 oceny operacji – Załącznik nr 2 do Wytycznych 6_4_2017 (2)

Kryteria merytoryczne oceny operacji w danym naborze – Kryteria oceny _INNE-rozwój działalności

Wytyczne MRiRW w zakresie oceny i wyboru operacji – Wytyczne 6_4_2017

Indywidualne zasady promocji dofinansowania z EFRROW – indywidualne zasady LGD w zakresie promocji EFRROW

Ankieta monitorująca do złożenia przez beneficjentów  w biurze LGD po rozliczeniu operacji, pod rygorem sankcji finansowych- ANKIETA MONITORUJĄCA – POBIERZ i WYPEŁNIJ

Wzory umowy, wniosku o rozliczenie, sprawozdania itp.

Uwaga!
11.06.2018 r. została udostępniona wersja 7z: umowy o przyznaniu pomocy

1) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

2) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

3) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – WoP_19_2_I_W_3z
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – WoP_19_2_I_W_3z_ark_wspolwn
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

4) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) – IWoP_19_2_I_W_3z

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) – Spr_z_real_BP_inne
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – ISpr_z_real_BP_inne

5) Formularze w zakresie przetwarzania danych osobowych – RODO – do składania na etapie podpisywania umowy/realizacji/rozliczania operacji.

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 411

Zapytanie ofertowe nr 5/2023/P...
Opublikowano: 30 maja 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 29 maja 2023

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 14 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na sprawozdawczo-wyborcze Walne...

Wyniki postępowania 3/2023/PLG...
Opublikowano: 29 maja 2023

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2023/PLGD: Część A 1. GB Firma Budowlan...

Konsultacje społeczne projektu...
Opublikowano: 22 maja 2023

Szanowni Państwo, Prezentujemy projekt LSR Podhalańskiej LGD na lata 2023-2029 do konsultacji społecznych. Będziemy wdzięczn...