logo
logo
logo
logo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy_WYNIKI
Opublikowano: 29 sierpnia 2018

Aktualizacja 29-08-2018

WYNIKI NABORU na stanowisko Specjalista ds. projektów i administracji

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania informuje, że procedura naboru na wolne stanowisko na czas zastępstwa do dnia 31-12-2018 została zakończona w dniu 28-08-2018

Kandydatka Pani Paulina Kwak – spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze i pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną

GRATULUJEMY

Zarząd Stowarzyszenia

Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Zarząd Stowarzyszenia Podhalańska Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 2, e-mail: info@podhalanska.pl ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista do spraw projektów i administracji

 

1.Wymiar czasu pracy:

½ etatu zastępstwo do dnia 31-12-2018 r.

 

2.Miejsce wykonywania pracy:

Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 308  – siedziba biura PLGD

 

3.Wymagane kwalifikacje na stanowisku:

wykształcenie wyższe,

Praktyka zawodowa: co najmniej 3 letni staż w pracy biurowej pracy w tym roczne doświadczenie w realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , działań szkoleniowych oraz doradczych;

Wymagania konieczne:

doświadczenie w zakresie animacji lokalnej i współpracy; (udokumentowane zaświadczenia, umowa o pracę, list referencyjny)

doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia doradztwa; (udokumentowane zaświadczenia, umowa o pracę, list referencyjny)

znajomość przepisów prawnych krajowych i unijnych oraz programów operacyjnych dotyczących w szczególności okresu programowania PROW 2014-2020,

posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,

praktyczna umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office: Word, Excel, PowerPoint),

bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie,

komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,

wysoka kultura osobista,

swoboda wyrażania myśli w formie ustnej i pisemnej.

znajomość ustawy o stowarzyszeniach,

znajomość procedur administracyjnych,

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

  1. Dodatkowe wymagania

Prawo jazdy kat. B

doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą klienta,

umiejętność pracy w zespole,

dyspozycyjność – gotowość do wyjazdów i pracy w weekendy,

znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym

  1. Wymagane dokumenty:

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

życiorys i list motywacyjny,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony na zastępstwo. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie biura Stowarzyszenia lub przesłać pocztą na adres: ul. Jana Pawła II 308, 34-425 Biały Dunajec, w terminie do 16 sierpnia 2018 roku do godziny 15:00 w kopercie z dopiskiem „DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW PROJEKTÓW i ADMINISTRACJI”

Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Podhalańska Lokalna Grupa Działania, z siedzibą w Proninie ul. Józefa Piłsudskiego 2, zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Jednocześnie informuję, że lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, oraz informacja o osobach zakwalifikowanych do dalszej procedury będą umieszczona na stronie internetowej PLGD www.podhalanska.pl (z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania). Z osobami zakwalifikowanym zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Informacja o wynikach naboru na stanowisko będzie umieszczona na stronie internetowej PLGD www.podhalanska.pl z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania).

Zarząd Stowarzyszenia

Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

 

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 57

Podpisanie umowy – wspar...
Opublikowano: 22 czerwca 2022

W dniu 21.06.2022 r. przedstawiciele naszej LGD Prezes Wojciech Styrczula oraz Wiceprezes Józefa Kolbrecka podpisali umowę na Wspa...

KONSULTACJE ZMIAN W LSR –...
Opublikowano: 9 czerwca 2022

Szanowni Państwo, w związku z zaistnieniem konieczności aktualizacji LSR w zakresie poddziałania 1.1.1. , Zarząd PLGD przygotow...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 17 maja 2022

Z A P R O S Z E N I E na Walne Zebranie Członków...

BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NAUTRY!!...
Opublikowano: 16 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców i dzieci "BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ NATURY" organizowanych przez Stowarzyszenie...