logo
logo
logo
logo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – specjalista do spraw projektów i administracji
Opublikowano: 12 października 2021

Zarząd Stowarzyszenia Podhalańska Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 2, e-mail: info@podhalanska.pl ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista do spraw projektów i administracji

1.Wymiar czasu pracy:

1 etat 

2.Miejsce wykonywania pracy:

 – siedziba biura PLGD

3.Wymagane kwalifikacje na stanowisku:

Wykształcenie: wyższe,

Praktyka zawodowa:  co najmniej 3 letni staż w pracy biurowej pracy w tym roczne doświadczenie w realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działań szkoleniowych oraz doradczych;

Wymagania konieczne:

doświadczenie w zakresie animacji lokalnej i współpracy (udokumentowane zaświadczeniami, umową o pracę, listem referencyjnym)

doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia doradztwa; (udokumentowane zaświadczeniami, umową o pracę, listem referencyjnym)

znajomość przepisów prawnych krajowych i unijnych oraz programów operacyjnych dotyczących w szczególności okresu programowania PROW 2014-2020,

posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,

praktyczna umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office: Word, Excel, PowerPoint),

bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie,

komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,

wysoka kultura osobista,

swoboda wyrażania myśli w formie ustnej i pisemnej.

znajomość ustawy o stowarzyszeniach,

znajomość procedur administracyjnych,

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 1. Dodatkowe wymagania

Prawo jazdy kat. B

doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą klienta,

umiejętność pracy w zespole,

dyspozycyjność – gotowość do wyjazdów i pracy w weekendy,

znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym

 1. Wymagane dokumenty:

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

– oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

– kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

– życiorys i list motywacyjny,

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

– kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie biura Stowarzyszenia lub przesłać pocztą na adres: ul. Orkana 37 c, 34-424 Szaflary,
w terminie do 22 października 2021 roku do godziny 15:00 w kopercie z dopiskiem „DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW PROJEKTÓW i ADMINISTRACJI”

Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Podhalańska Lokalna Grupa Działania, z siedzibą w Proninie ul. Józefa Piłsudskiego 2, zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z podaną w ogłoszeniu Informacją Administratora Danych gromadzonych i przetwarzanych w związku z rekrutacją do pracy w Podhalańskiej LGD, zgodnie z z art. 13 ust. 1 i 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych”.

Jednocześnie informuję, że lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, oraz informacja o osobach zakwalifikowanych do dalszej procedury będą umieszczona na stronie internetowej PLGD www.podhalanska.pl (z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania). Z osobami zakwalifikowanym zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w dniu 26.10.2021 r. Informacja o wynikach naboru na stanowisko będzie umieszczona na stronie internetowej PLGD www.podhalanska.pl z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania).

Zarząd Stowarzyszenia

Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

 

Informacja Administratora Danych gromadzonych i przetwarzanych
w związku z rekrutacją do pracy w Podhalańskiej LGD

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE. L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.),  Podhalańska LGD informuje że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podhalańska Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Poroninie;
 2. z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: info@podhalanska.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny 34-424 Szaflary, ul. Orkana 37c;
 3. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
 4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji
 5. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom wyższego szczebla nadzorującym i kontrolującym prawidłowość realizacji przez Lokalną Grupę Działania zobowiązań w zakresie realizacji działalności LGD w ramach działania 19.2. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.
 6. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego;
 7. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I.4.-5. oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
 8. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679;
 9. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Podanie danych jest dobrowolne, ale równocześnie niezbędne do realizacji celu realizacji procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych lub niepodania klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będzie  brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

Udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na adres korespondencyjny administratorów danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Opis stanowiska pracy

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 155

w dniu 1-2.12. 2022r biuro PLG...
Opublikowano: 30 listopada 2022

Szanowni Państwo, w dniu 1-2.12. 2022r biuro PLGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy!    ...

Równoj ku Górze...
Opublikowano: 28 listopada 2022

Szanowni Państwo, Na zakończenie roku jubileuszu obecności Świętego Jana Pawła II na Podhalu kiedy to wołał „Sursum Corda”, w t...

W dniu 25.11. 2022r (piątek) b...
Opublikowano: 24 listopada 2022

W dniu 25.11. 2022r (piątek) biuro nieczynne. W godzinach 10-12 zapraszamy na spotkanie w ramach budowania nowej strategii do U...

ANKIETA EWALUACYJNA PLANU KOMU...
Opublikowano: 22 listopada 2022

ANKIETA EWALUACYJNA OCENIAJĄCA SKUTECZNOŚĆ I ADEKWATNOŚĆ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ Podhalańską LGD...