OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY D/S PROJEKTÓW

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Zarząd Stowarzyszenia Podhalańska Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 2, e-mail: info@podhalanska.pl ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista do spraw projektów


1.Wymiar czasu pracy:
pełny etat

2.Miejsce wykonywania pracy:
Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 308  – siedziba biura PLGD
3.Wymagane kwalifikacje na stanowisku:
wykształcenie wyższe,
Praktyka zawodowa: co najmniej 3 letni staż w pracy biurowej pracy w tym roczne doświadczenie w realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , działań szkoleniowych oraz doradczych;
Wymagania konieczne:
doświadczenie w zakresie animacji lokalnej i współpracy; (udokumentowane zaświadczenia, umowa o pracę, list referencyjny)
doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia doradztwa; (udokumentowane zaświadczenia, umowa o pracę, list referencyjny)
znajomość przepisów prawnych krajowych i unijnych oraz programów operacyjnych dotyczących w szczególności okresu programowania PROW 2014-2020,
posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania, 
praktyczna umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office: Word, Excel, PowerPoint),
bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie,
komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,
wysoka kultura osobista,
swoboda wyrażania myśli w formie ustnej i pisemnej.
znajomość ustawy o stowarzyszeniach,
znajomość procedur administracyjnych, 
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Dodatkowe wymagania
Prawo jazdy kat. B
doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą klienta,
umiejętność pracy w zespole,
dyspozycyjność – gotowość do wyjazdów i pracy w weekendy,
znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
5. Wymagane dokumenty:
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
życiorys i list motywacyjny, 
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

Z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony. Po upływie umowy na czas określony, jeżeli nie będzie zastrzeżeń co do wykonywania zadań przez pracownika, może zostać nawiązana umowa o pracę ponownie na czas określony lub na czas nieokreślony.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie biura Stowarzyszenia lub przesłać pocztą na adres: ul. Jana Pawła II 308, 34-425 Biały Dunajec, w terminie do 6 czerwca 2016 roku w kopercie z dopiskiem „DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW PROJEKTÓW”

Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Podhalańska Lokalna Grupa Działania, z siedzibą w Proninie ul. Józefa Piłsudskiego 2, zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Jednocześnie informuję, że lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, oraz informacja o osobach zakwalifikowanych do dalszej procedury będą umieszczona na stronie internetowej PLGD www.podhalanska.pl (z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania). Z osobami zakwalifikowanym zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Informacja o wynikach naboru na stanowisko będzie umieszczona na stronie internetowej PLGD www.podhalanska.pl z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania).

Zarząd Stowarzyszenia

Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

NABÓR ZAKOŃCZONY w dniu 07.06.2016 – ZOBACZ WYNIKI