logo
logo
logo
logo

Ogłoszenie o naborze 5/2018 – Polepszenie oferty spędzania wolnego czasu
Opublikowano: 4 lipca 2018

Nabór nr 5/2018,                                                                                                        opublikowano dnia 04.07.2018 r.

 

Lokalna Grupa Działania pn. Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary,

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 18-07-2018 do 31-07-2018

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  300.000,00 zł.

 

Cele i przedsięwzięcie LSR z którymi mają być zgodne operacje złożone w naborze:

Cel  ogólny 1. Zwiększenie atrakcyjności obszaru PLGD jako miejsca zamieszkania i wypoczynku

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój oferty spędzania wolnego czasu poprzez poprawę infrastruktury i realizowanie działań aktywizujących

Przedsięwzięcie 1.1.2. Polepszenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjne, ekologiczne.

 

Wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór:

Liczba działań promujących zdrowy i aktywny tryb życia –  minimum 12 szt

Wskaźnik rezultatu właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru:

Liczba uczestników/ odbiorców wydarzeń z zakresu zdrowego i aktywnego tryb życia – łącznie w ramach naboru minimum 300 osób

Zakres tematyczny operacji według Rozporządzenia MRiRW:

 • Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
 • Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

UWAGI do zakresu:

– operacja objęta tym zakresem nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce;
– operacje nie mogą służyć indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych

Kwota pomocy na jednego beneficjenta: 50.000,00 zł na realizację jednej operacji co stanowi  nie więcej niż:

 • 100 % planowanych kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku:

– podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,

– organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

 • 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Warunki udzielenia wsparcia:

– podlegające ocenie w ramach zgodności operacji z LSR:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i w sposób podany w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).


– podlegające ocenie w ramach zgodności z kryteriami wyboru operacji
:

 1. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie wymaganej minimalnej liczby punktów,

–  Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:

– operacja może zostać wybrana do finansowania gdy uzyska minimum 6 punktów w ramach oceny zgodności z kryterium lokalnym „Stopień wykorzystania wskaźnika produktu”, tj. spełnia warunek:

(wnioskowana kwota wsparcia* / środki na konkurs**) x 100%

(wielkość wskaźnika produktu operacji /  wielkość wskaźnika dla konkursu***) x 100%

*wnioskowana kwota wsparcia = 50 000,00 zł;  **środki na konkurs = 300 000,00 zł;  ***wielkość wskaźnika dla konkursu = 12 szt działań promujących zdrowy i aktywny tryb życia

Uwaga: Operacja, która nie spełni ww. warunku i nie uzyska 6 pkt w ramach kryterium „Stopnia wykorzystania wskaźnika produktu” nie będzie podlegała wyborowi i ocenie zgodności z pozostałymi lokalnymi kryteriami wyboru. Aby spełnić kryterium należy w kwocie dofinansowania 50 000 zł zaplanować minimum 2 szt wskaźnika produktu.

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj minimum 21 pkt.

Pomoc przysługuje wnioskodawcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami.

W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje:

– w pierwszej kolejności, wynik oceny (liczba punktów) w ramach oceny zgodności z kryterium lokalnym:  Spójność złożonej dokumentacji aplikacyjnej

– w drugiej kolejności, wynik oceny (liczba punktów) w ramach oceny zgodności z kryterium lokalnym:  Gotowość do realizacji operacji

– jeśli w dalszym ciągu po wyczerpaniu kryteriów wskazanych jako premiujące, nie jest możliwe ustalenie kolejności wniosków, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji,  są udostępnione na stronie: Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania – www.podhalanska.pl  oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310 kontakt w godz. od 9:00 do 15:00

 

Wnioski w wersji papierowej i elektronicznej (na płytce CD/DVD) należy złożyć na obowiązującym formularzu we wskazanym terminie bezpośrednio w biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310 w godz. od 9:00 do 15:00

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników – w wersji papierowej – 1 komplet
 2. Wniosek o przyznanie pomocy w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD)

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków, udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 18 20 11 543 w godz. od 9:00 do 15:00, e-mail: info@podhalanska.pl

 

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE_nabór_nr_5.2018_inne_P.1.1.2

Dokumentacja aplikacyjna

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – WoPP_19.2_I_3z (3)
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn (2)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – Instrukcja wniosku-IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017

3) RODO – Oświadczenie wnioskodawcy/właściciela/pełnomocnika itp. – przetwarzanie danych osobowych – RODO_klauzule_19.2-wnioskodawca,beneficjent, właściciel,pełnomicnik itp

4) Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z papierową wniosku o przyznanie pomocy – oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z papierową

Załączniki do informacji:

Załączniki  proceduralne:

Procedura oceny i wyboru operacji wraz ze wzorami kart oceny – Procedura oceny -oper INNE+karty-ost_27.11.2017

Kryteria PROW 2014-2020 oceny operacji – Załącznik nr 2 do Wytycznych 6_4_2017 (2)

Kryteria merytoryczne oceny operacji w danym naborze – Kryteria oceny _INNE-poza przedsiebiorczością,

Wytyczne MRiRW w zakresie oceny i wyboru operacji – Wytyczne 6_4_2017

Indywidualne zasady promocji dofinansowania z EFRROW – indywidualne zasady LGD w zakresie promocji EFRROW

Ankieta monitorująca do złożenia przez beneficjentów  w biurze LGD po rozliczeniu operacji, pod rygorem sankcji finansowych- ANKIETA MONITORUJĄCA – POBIERZ i WYPEŁNIJ

Wzory umowy, wniosku o rozliczenie, sprawozdania itp.

Uwaga!
11.06.2018 r. została udostępniona wersja 7z: umowy o przyznaniu pomocy

1) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

3) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – WoP_19_2_I_W_3z
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – WoP_19_2_I_W_3z_ark_wspolwn
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

4) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) – IWoP_19_2_I_W_3z

5) Formularze w zakresie przetwarzania danych osobowych – RODO – do składania na etapie podpisywania umowy/realizacji/rozliczania operacji.

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 155

Równoj ku Górze...
Opublikowano: 28 listopada 2022

Szanowni Państwo, Na zakończenie roku jubileuszu obecności Świętego Jana Pawła II na Podhalu kiedy to wołał „Sursum Corda”, w t...

W dniu 25.11. 2022r (piątek) b...
Opublikowano: 24 listopada 2022

W dniu 25.11. 2022r (piątek) biuro nieczynne. W godzinach 10-12 zapraszamy na spotkanie w ramach budowania nowej strategii do U...

ANKIETA EWALUACYJNA PLANU KOMU...
Opublikowano: 22 listopada 2022

ANKIETA EWALUACYJNA OCENIAJĄCA SKUTECZNOŚĆ I ADEKWATNOŚĆ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ Podhalańską LGD...

Warsztaty „Drugie życie&...
Opublikowano: 21 listopada 2022

Serdecznie zapraszamy na warsztaty "Drugie zycie" W ramach działań promujących wzory regionu w nowym dizajnie zostaną zorganizo...