logo
logo
logo
logo

Ogłoszenie o naborze 1.2022 – Premie na START
Opublikowano: 3 stycznia 2022

Nabór nr 1/2022, opublikowany dnia 03.01.2022 r.

Lokalna Grupa Działania pn. Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 18-01-2022 do 31-01-2022

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 228 806,00 euro (kwota indykatywna limitu dostępnych środków w naborze wyliczona po kursie 4 PLN/EUR wynosi 915 224,00 zł)

Cele i przedsięwzięcie LSR:

Cel  ogólny 2. Rozwój społeczno-gospodarczy Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

Cel szczegółowy 2.1. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i zwiększenie liczby miejsc pracy

Przedsięwzięcie 2.1.1. PREMIA NA START – wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej, w tym opartej na innowacjach i zakładanych przez osoby z grup defaworyzowanych

Wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór:

Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, /w tym przedsiębiorstw wprowadzających innowacje/

Wskaźnik rezultatu właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru:

Liczba utworzonych miejsc pracy /w tym w przedsiębiorstwach wprowadzających innowacje/

Kwota pomocy (premii) na jednego beneficjenta: 80.000,00 zł na realizację jednej operacji

Warunki udzielenia wsparcia:

– podlegające ocenie w ramach zgodności operacji z LSR:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i w sposób podany w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

– podlegające ocenie w ramach zgodności z kryteriami wyboru operacji:

4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – https://podhalanska.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów.

Pomoc przysługuje wnioskodawcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami.

W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje:

 • w pierwszej kolejności, wynik oceny (liczba punktów) w ramach oceny zgodności z kryterium lokalnym:  Spójność złożonej dokumentacji aplikacyjnej
 • w drugiej kolejności, wynik oceny (liczba punktów) w ramach oceny zgodności z kryterium lokalnym:  Gotowość do realizacji operacji

– jeśli w dalszym ciągu po wyczerpaniu kryteriów wskazanych jako premiujące, nie jest możliwe ustalenie kolejności wniosków, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa https://www.gov.pl/web/arimr

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz dowglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Szaflary, ul. Orkana 37 c, kontakt w godz. od 9:00 do 15:00

Wnioski w wersji papierowej i elektronicznej (np. na płytce CD/DVD) należy złożyć w dwóch egzemplarzach na obowiązującym formularzu we wskazanym terminie bezpośrednio w biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Szaflary, ul. Orkana 37 c w godz. od 9:00 do 15:00

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników – w wersji papierowej, 2 komplety, w tym:

 • Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy.

2. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem i tabelami finansowymi xls. w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD)


Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków, udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania mailowo:
info@podhalanska.pl oraz pod numerem
tel. 18 20 11 543 w godz. od 9:00 do 15:00.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • Ogłoszenie o naborze – POBIERZ

Dokumentacja aplikacyjna:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 4z – POBIERZ

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) – POBIERZ

3) Biznesplan (wersja 4z):

 • Biznesplan (.docx) – POBIERZ
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – POBIERZ
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 4z) – POBIERZ

4) Formularz informacji wypełnianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – POBIERZ

5) Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – POBIERZ

6) Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy POBIERZ

7) Oświadczenie wnioskodawcy PREMII, o spełnieniu warunku nieprowadzenia działalności gospodarczej – POBIERZ

Dokumentacja proceduralna:

 1. Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla PREMII –POBIERZ
 2. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty INNE, wraz z kartami oceny – POBIERZ
 3. Wytyczne nr 7/1/2020 wraz z kartą oceny zgodności operacji z PROW – otwórz – OTWÓRZ
 4. Wytyczne 9/1/2021 – otwórz – OTWÓRZ
 5. Regulamin Rady – https://podhalanska.pl/regulaminy-wladz/
 6. Inne dokumenty legislacyjne – https://podhalanska.pl/legislacja-prow/,  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/leader1
 7. LSR – https://podhalanska.pl/lsr2014-2020-3/

Pozostałe dokumenty:

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z) –

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – POBIERZ
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (*.pdf) – POBIERZ
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) – POBIERZ
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – POBIERZ
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – POBIERZ
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – POBIERZ
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – POBIERZ

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 4z – POBIERZ

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – POBIERZ
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – POBIERZ
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – POBIERZ
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – POBIERZ

IMBP_IPRO_19_2_P_20201221

IMBP_IPRO_19_2_P_InformPomocn_20201221

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 1137

Zapytanie ofertowe nr 5/2023/P...
Opublikowano: 30 maja 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 29 maja 2023

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 14 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na sprawozdawczo-wyborcze Walne...

Wyniki postępowania 3/2023/PLG...
Opublikowano: 29 maja 2023

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2023/PLGD: Część A 1. GB Firma Budowlan...

Konsultacje społeczne projektu...
Opublikowano: 22 maja 2023

Szanowni Państwo, Prezentujemy projekt LSR Podhalańskiej LGD na lata 2023-2029 do konsultacji społecznych. Będziemy wdzięczn...