Nabór 4.2021 – Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury

Nabór nr 4/2021, opublikowany dnia 09.11.2021 r.

Lokalna Grupa Działania pn. Podhalańska Lokalna Grupa Działania,
działająca na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

  • Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 23.11.2021 do 06.12.2021  (od wtorku  do poniedziałku)

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 74 131,00 euro (kwota indykatywna limitu dostępnych środków w naborze wyliczona po kursie 4 PLN/EUR wynosi 296 524,00 zł).

Cele i przedsięwzięcie LSR:

Cel  ogólny 1. Zwiększenie atrakcyjności obszaru PLGD jako miejsca zamieszkania i wypoczynku

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój oferty spędzania wolnego czasu poprzez poprawę infrastruktury i realizowanie działań aktywizujących

Przedsięwzięcie: 1.1.1. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej kulturalne

Wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór:

Liczba nowych/ zmodernizowanych/ doposażonych obiektów/miejsc infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej

Kwota pomocy na jednego beneficjenta/ intensywność pomocy: nie więcej niż 200.000,00 zł na realizację jednej operacji co stanowi nie więcej niż 100% planowanych kosztów kwalifikowalnych (w przypadku podmiotów niewykonujących działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowej, w tym organizacji która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców).

Wysokość kosztów całkowitych operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł

Warunki udzielenia wsparcia :

– podlegające ocenie w ramach zgodności operacji z LSR:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i w sposób podany w ogłoszeniu.

2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

projekty, które nie spełnią tych warunków nie będą podlegać wyborowi ani ocenie zgodności z kryteriami wyboru.

– Warunki udzielenia wsparcia podlegające ocenie w ramach zgodności z kryteriami wyboru operacji:

5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – https://podhalanska.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów.

Pomoc przysługuje wnioskodawcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami.

W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje:

– w pierwszej kolejności, wynik oceny (liczba punktów) w ramach oceny zgodności z kryterium lokalnym:  Spójność złożonej dokumentacji aplikacyjnej

– w drugiej kolejności, wynik oceny (liczba punktów) w ramach oceny zgodności z kryterium lokalnym:  Gotowość do realizacji operacji

– jeśli w dalszym ciągu po wyczerpaniu kryteriów wskazanych jako premiujące, nie jest możliwe ustalenie kolejności wniosków, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa https://www.gov.pl/web/arimr

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz dowglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Szaflary, ul. Orkana 37 c, kontakt w godz.
od 9:00 do 15:00

Wnioski w wersji papierowej i elektronicznej (na płytce CD/DVD) należy złożyć w dwóch egzemplarzach na obowiązującym formularzu we wskazanym terminie bezpośrednio w biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Szaflary, ul. Orkana 37 c w godz. od 9:00 do 15:00

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników – w wersji papierowej – 2 komplety, w tym:

Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy

2. Wniosek o przyznanie pomocy w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD)


Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków, udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, mailowo:
info@podhalanska.pl oraz pod numerem tel. 18 20 11 543 w godz. od 9:00 do 15:00.

___________________________________________________________________________________________________________________________

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o naborze – OGŁOSZENIE_nabór_nr_4.2021_P.1.1.1

Dokumentacja aplikacyjna:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4 z) – – PDF nieedytowalny WoPP_19_2_I_4z,
edytowalny: WoPP_19_2_I_4z

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) IW_WoPP19_2_IW_4z

3) Arkusze dla podmiotów współwnioskujących – WoPP_19_2_I_4z_ark_wspolwn

4) Formularz informacji wypełnianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

5) Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
RODO_klauzule_19.2-plgd

6) Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z papierową

Dokumentacja proceduralna:

  1. Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD – Kryteria oceny _INNE-aktualizacja- 03.2021-JEDNOLITE
  2. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty INNE, wraz z kartami oceny – Procedura oceny -oper INNE – zał.2. zatwierdzony 10.03.2021
  3. Wytyczne nr 7/1/2020 wraz z kartą oceny warunków zgodności operacji z PROW – otwórz – https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks, karta PROW: Załącznik nr 2 do Wytycznych 7_1_2020 – karta weryfikacji warunków PROW 2014-2020
  4. Regulamin Rady – http://podhalanska.pl/regulaminy-wladz/
  5. Inne dokumenty legislacyjne – https://podhalanska.pl/legislacja-prow/,  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/leader1
  6. LSR – http://podhalanska.pl/lsr-2014-2020-3/

Pozostałe dokumenty:

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z) –

Umowa_19_2_IW_8z_2021.05.21

Umowa_19_2_I_NastepcaNabywca_20190531

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_1

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_2

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_3

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_3a

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_5_IMBP_IPRO

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_6_OswZgody

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_7_OswMalz

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_8_OswWspolwl

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_9_DeklMalzOswZgody

Umowa_19_2_IW_8z_Zal_10_RODO_2021052

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Dodatkowe materiały:

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX