logo
logo
logo
logo

Nabór 3.2022 – Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury
Opublikowano: 19 sierpnia 2022

Nabór nr 3/2022, opublikowany dnia 19.08.2022 r.

Lokalna Grupa Działania pn. Podhalańska Lokalna Grupa Działania,
działająca na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

  • Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 05.09.2022 do 19.09.2022  (od poniedziałku  do poniedziałku)

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 42 313,00 euro (kwota indykatywna limitu dostępnych środków w naborze wyliczona po kursie 4 PLN/EUR wynosi 169 252,00 zł).

Cele i przedsięwzięcie LSR:

Cel  ogólny 1. Zwiększenie atrakcyjności obszaru PLGD jako miejsca zamieszkania i wypoczynku

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój oferty spędzania wolnego czasu poprzez poprawę infrastruktury i realizowanie działań aktywizujących

Przedsięwzięcie: 1.1.1. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej kulturalne

Wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór:

Liczba nowych/ zmodernizowanych/ doposażonych obiektów/miejsc infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej

Kwota pomocy na jednego beneficjenta/ intensywność pomocy: nie więcej niż 300.000,00 zł na realizację jednej operacji co stanowi nie więcej niż 100% planowanych kosztów kwalifikowalnych (w przypadku podmiotów niewykonujących działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowej, w tym organizacji która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców).

Wysokość kosztów całkowitych operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł

Warunki udzielenia wsparcia :

– podlegające ocenie w ramach zgodności operacji z LSR:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i w sposób podany w ogłoszeniu.

2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

projekty, które nie spełnią tych warunków nie będą podlegać wyborowi ani ocenie zgodności z kryteriami wyboru.

– Warunki udzielenia wsparcia podlegające ocenie w ramach zgodności z kryteriami wyboru operacji:

5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – https://podhalanska.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów.

Pomoc przysługuje wnioskodawcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami.

W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje:

– w pierwszej kolejności, wynik oceny (liczba punktów) w ramach oceny zgodności z kryterium lokalnym:  Spójność złożonej dokumentacji aplikacyjnej

– w drugiej kolejności, wynik oceny (liczba punktów) w ramach oceny zgodności z kryterium lokalnym:  Gotowość do realizacji operacji

– jeśli w dalszym ciągu po wyczerpaniu kryteriów wskazanych jako premiujące, nie jest możliwe ustalenie kolejności wniosków, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa https://www.gov.pl/web/arimr

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Szaflary, ul. Orkana 37 c, kontakt w godz.
od 9:00 do 15:00

Wnioski w wersji papierowej i elektronicznej (na płytce CD/DVD) należy złożyć w dwóch egzemplarzach na obowiązującym formularzu we wskazanym terminie bezpośrednio w biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Szaflary, ul. Orkana 37 c w godz. od 9:00 do 15:00

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników – w wersji papierowej – 2 komplety, w tym:

Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy

2. Wniosek o przyznanie pomocy w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD)


Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków, udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, mailowo:
info@podhalanska.pl oraz pod numerem tel. 18 20 11 543 w godz. od 9:00 do 15:00.

___________________________________________________________________________________________________________________________

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  • Ogłoszenie o naborze – POBIERZ

Dokumentacja aplikacyjna:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 5z–  POBIERZ

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) – POBIERZ

3) Arkusze dla podmiotów współwnioskujących –  POBIERZ

4) Formularz informacji wypełnianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – POBIERZ

5) Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – POBIERZ

6) Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy POBIERZ 

Dokumentacja proceduralna:

  1. Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD – POBIERZ
  2. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty INNE, wraz z kartami oceny – POBIERZ
  3. Wytyczne nr 11/2/2020 wraz z kartą oceny warunków zgodności operacji z PROW – OTWÓRZ
  4. Wytyczne nr 9/2/2021 – OTWÓRZ
  5. Regulamin Rady – https://podhalanska.pl/regulaminy-wladz/
  6. Inne dokumenty legislacyjne – https://podhalanska.pl/legislacja-prow/,  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/leader1
  7. LSR – https://podhalanska.pl/lsr-2014-2020-3/

Pozostałe dokumenty:

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z) –

Umowa_192_inne_wł_wer_9z

Umowa_o_przyznaniu_pomocy_następcy_prawnemu_nabywcy_Beneficjenta_19.2_inne

zał_nr_1_ZRF_192_inne_wł_umowa_9z

zał_nr_2_wykdziałek_umowa_9z

zał_nr_3_kary_umowa_9z

zał_nr_3a_kary_umowa_9z

zał_nr_5_IMRB_IPRO_19.2_I_W_umowa_9z

zał_nr_6_Oświadcz_o_wyraż_zgody_umowa_9z

zał_nr_7_Oświadczenie_małż_rozdziel_umowa_9z

zał_nr_8_Oświadczenie_współwł_umowa_9z

zał_nr_9_Deklaracja_małżo_współwł_wyraż_zgody_umowa_9z

zał_nr_10_RODO_umowa_9z

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

Dodatkowe materiały:

Wskazowki_Do_Formularzy_Wnioskow_XLSX (1)

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 848

Szkolenie dla potencjalnych be...
Opublikowano: 14 listopada 2023

W związku z ogłoszonym naborem  nr 4/2023 na operacje o charakterze niekomercyjnym, zapraszamy na szkolenie dl...

Ogłoszenie o naborze wniosków...
Opublikowano: 14 listopada 2023

Nabór nr 4/2023, opublikowany dnia 14.11.2023 r. Lokalna Grupa Działania pn. Podhalańska Lokal...

Konkurs o przyznanie certyfika...
Opublikowano: 3 listopada 2023

Szanowni Państwo, lokalni producenci, usługodawcy, rękodzielnicy oraz  inicjatorzy regionalnych przedsięwzięć, uprzejmie i...

Protokół z posiedzenia Rady w...
Opublikowano: 30 października 2023

W związku z zakończeniem oceny operacji złożonych w naborze 3/2023 oraz oceną operacji własnej Podhalańskiej LGD, zamieszczamy...