logo
logo
logo
logo

Nabór 2/2016
Opublikowano: 25 listopada 2016

Nabór nr 2/2016, Ogłoszenie opublikowane dnia 25-11-2016 r.

Lokalna Grupa Działania pn. Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin:

Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje

z zakresu:

-rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność , przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

w ramach poddziałania

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 12-12-2016 do 30-12-2016

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 2. Rozwój społeczno-gospodarczy Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

Cel szczegółowy 2.1. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i zwiększenie liczby miejsc pracy

Przedsięwzięcie 2.1.1. PREMIA NA STRAT – wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej, w tym opartej na innowacjach i zakładanych przez osoby z grup defaworyzowanych

wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór:

Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych (w tym wprowadzających innowacje)

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i w sposób podany w ogłoszeniu.

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.podhalanska.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.
minimum
31 punktów

Pomoc przysługuje wnioskodawcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami.

W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje:

– w pierwszej kolejności, wynik oceny w ramach oceny zgodności z kryteriami lokalnymi w kryteriach związanych z realizacją celów przekrojowych programu (suma punktów przyznana w kryteriach związanych z innowacyjnością i ochroną środowiska);

– w drugiej kolejności, jeśli w dalszym ciągu nie jest możliwe ustalenie kolejności wniosków na liście, o miejscu na liście decyduje liczba punktów uzyskanych w ocenie zgodności z kryterium lokalnym: liczba planowanych do utworzenia miejsc pracy (jeśli dotyczy);

– w trzeciej kolejności, jeśli w dalszym ciągu nie jest możliwe ustalenie kolejności wniosków na liście, o miejscu na liście decyduje liczba punktów uzyskanych w ocenie zgodności z kryterium lokalnym: Gotowość do realizacji operacji

– jeśli w dalszym ciągu po wyczerpaniu powyższych sposobów, nie jest możliwe ustalenie kolejności wniosków, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego –
www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310 w godz. od 8:00 do 15:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 800.000,00 zł.

Wysokość wnioskowanej kwoty na operację: 80 000,00 zł

Wnioski w wersji papierowej i elektronicznej (na płytce CD/DVD) należy złożyć na obowiązującym formularzu we wskazanym terminie bezpośrednio w siedzibie Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310 w godz. od 8:00 do 15:00

Ponadto wniosek w formie elektronicznej należy także importować/wgrać do systemu lgd.witkac.pl, po uprzedniej rejestracji w systemie.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników –w wersji papierowej i elektronicznej – 2 komplety,

  2. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  3. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem

tel. 18 20 11 543 w godz. od 8:00 do 15:00.

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA:

Ogłoszenia o naborze – 2.2016

WZÓR_WNIOSKU_excel_WoPP_19.2_P_2z

INSTRUKCJA_DO_WNIOSKU__IW_WoPP_19_2_P_2_z_P

BIZNESPLAN_PDF_BP_P_2z   BIZNESPLAN_BP_P_2z

INFORMACJE_POMOCNICZE_DO_WYPEŁNIENIA_BIZNESPLANU_BP_1z (1)

Formularz_informacji_przedstawionych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z papierową

Instrukcja-obsługi-POP-dla-wnioskodawców

WZÓR_UMOWY_POMOCY

WZÓR_UMOWY_ZAŁĄCZNIK

Kryteria wyboru _ine niż LGD

Procedura oceny i wyboru operacji 15.11.2016 r.

Karta-weryfikacyjna-Załącznik nr 1do-procedury-INNE

Karta zgodności z LSR-załącznik-nr2-do-procedury-INNE

Karta wg lokalnych kryteriów -zał.3doProceduryINNE

Karta zgodności zPROW-ProceduryInne-Załącznik nr 2 do wytycznych 2z

Rozporządzenie z dnia 24.09.2015r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Rozporządzenie z dnia 25.09.2016r. MRiRW zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wytyczne MRiRW_2/1/2016

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 171

w dniu 1-2.12. 2022r biuro PLG...
Opublikowano: 30 listopada 2022

Szanowni Państwo, w dniu 1-2.12. 2022r biuro PLGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy!    ...

Równoj ku Górze...
Opublikowano: 28 listopada 2022

Szanowni Państwo, Na zakończenie roku jubileuszu obecności Świętego Jana Pawła II na Podhalu kiedy to wołał „Sursum Corda”, w t...

W dniu 25.11. 2022r (piątek) b...
Opublikowano: 24 listopada 2022

W dniu 25.11. 2022r (piątek) biuro nieczynne. W godzinach 10-12 zapraszamy na spotkanie w ramach budowania nowej strategii do U...

ANKIETA EWALUACYJNA PLANU KOMU...
Opublikowano: 22 listopada 2022

ANKIETA EWALUACYJNA OCENIAJĄCA SKUTECZNOŚĆ I ADEKWATNOŚĆ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ Podhalańską LGD...