logo
logo
logo
logo

Nabór 1.2021 – Premia na START
Opublikowano: 1 kwietnia 2021

Nabór nr 1/2021, opublikowany dnia 01.04.2021 r.

Lokalna Grupa Działania pn. Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 15-04-2021 do 28-04-2021

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 80.000,00 zł.

Cele i przedsięwzięcie LSR:

Cel  ogólny 2. Rozwój społeczno-gospodarczy Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

Cel szczegółowy 2.1. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i zwiększenie liczby miejsc pracy

Przedsięwzięcie 2.1.1. PREMIA NA START – wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej, w tym opartej na innowacjach i zakładanych przez osoby z grup defaworyzowanych

Wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór:

Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, /w tym przedsiębiorstw wprowadzających innowacje/ – 1 szt.

Wskaźnik rezultatu właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru:

Liczba utworzonych miejsc pracy /w tym w przedsiębiorstwach wprowadzających innowacje/ – 1 szt

 

Kwota pomocy (premii) na jednego beneficjenta: 80.000,00 zł na realizację jednej operacji

 

Warunki udzielenia wsparcia:

– podlegające ocenie w ramach zgodności operacji z LSR:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i w sposób podany w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 4. Spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia tj. Wnioskodawca nie należy do żadnej z grup defaworyzowanych określonych w LSR;

projekty, które nie spełnią tych warunków nie będą podlegać wyborowi ani ocenie merytorycznej.

– podlegające ocenie w ramach zgodności z kryteriami wyboru operacji:

 1. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.podhalanska.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów dla jednej operacji w ramach danego działania.

Pomoc przysługuje wnioskodawcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami.

W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje:

– w pierwszej kolejności, wynik oceny (liczba punktów) w ramach oceny zgodności z kryterium lokalnym:  Spójność złożonej dokumentacji aplikacyjnej

– w drugiej kolejności, wynik oceny (liczba punktów) w ramach oceny zgodności z kryterium lokalnym:  Gotowość do realizacji operacji

– jeśli w dalszym ciągu po wyczerpaniu kryteriów wskazanych jako premiujące, nie jest możliwe ustalenie kolejności wniosków, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Szaflary, ul. Orkana 37 c, kontakt w godz. od 9:00 do 15:00

Wnioski w wersji papierowej i elektronicznej (np. na płytce CD/DVD) należy złożyć
w dwóch egzemplarzach
na obowiązującym formularzu we wskazanym terminie bezpośrednio  w biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Szaflary, ul. Orkana 37 c w godz.
od 9:00 do 15:00

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników – w wersji papierowej
  – 2 komplety, w tym:

Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem i tabelami finansowymi xls. w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD)

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków, udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania mailowo: info@podhalanska.pl oraz pod numerem
tel. 18 20 11 543 w godz. od 9:00 do 15:00.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dokumentacja aplikacyjna:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) IW_WoPP_19_2_P_3z_20171201

3) Biznesplan (wersja 4z):

4) Formularz informacji wypełnianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

5) Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – RODO_klauzule_19.2-plgd

6) Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z papierową

7) Oświadczenie wnioskodawcy naboru 1, że nie przynależy do żadnej z grup defaworyzowanych określonych w LSR – oświadczenie wnioskodawcy naboru 1.2021

Dokumentacja proceduralna:

 1. Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla PREMII –Kryteria oceny _INNE-aktualizacja- 03.2021-JEDNOLITE
 2. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty INNE, wraz z kartami oceny – Procedura oceny -oper INNE – zał.2. zatwierdzony 10.03.2021
 3. Wytyczne nr 7/1/2020 wraz z kartą oceny zgodności operacji z PROW – otwórz – https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks
 4. Regulamin Rady – https://podhalanska.pl/regulaminy-wladz/
 5. Inne dokumenty legislacyjne – https://podhalanska.pl/legislacja-prow/,  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/leader1
 1. LSR – https://podhalanska.pl/lsr-2014-2020-3/

Pozostałe dokumenty:

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z) –

  • Załącznik nr 1 Biznesplan (*.pdf) – otwórz
  • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) – otwórz
  • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz
  • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – otwórz
  • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – otwórz
  • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

IMBP_IPRO_19_2_P_20201221

IMBP_IPRO_19_2_P_InformPomocn_20201221

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 307

Konsultacja zmian LSR 24 ̵...
Opublikowano: 24 marca 2023

Szanowni Państwo, w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju konieczna była korekta kwot w budżecie w obrębie poddziałan...

Biuro nieczynne...
Opublikowano: 22 marca 2023

Stanowi Państwo, Z uwagi na szkolenie w dniach 23-24 marca 2023r. biuro LGD będzie nieczynne. Zapraszamy do przesyłania wiad...

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY W...
Opublikowano: 15 marca 2023

protokół 7.03.2023...

09.03.2023 biuro nieczynnne...
Opublikowano: 8 marca 2023

Szanowni Państwo, informujemy iż w dniu 09.03.2023 biuro PLGD będzie czynne dla odwiedzających. Zapraszamy do kontaktu telef...