Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania z dnia 29-09-2014

 

 

 

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania
  w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie    
  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Oś IV Leader  
  w trakcie Posiedzenia Rady odbytego w dniu 29/09/2014r.  
     
1. Wszystkie poniższe operacje zostały uznane za zgodne z LSR PLGD 2. Operacje w pozycjach 1-2 spełniają minimalne kryteria wyboru.                           3. Suma dostępnych w budżecie PLGD środków na realizację operacji z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w obecnym naborze wynosi 178 298,00zł zł. – operacje w pozycjach 1 – 2 mieszczą się w limicie dostępnych środków oraz zostały wybrane do dofinansowania.
                 
L.p. Numer wniosku nadany przez LGD Nazwa i adres Beneficjenta Tytuł projektu NIP lub PESEL numer identyfikacyjny  wartość projektu  wnioskowana kwota  uzyskane punkty 
1 1/IX/RD/14/PLGD Miętus Tomasz                             ul. Mośćickiego 7                                       34-470 Czarny Dunajec  Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez uruchomienie karczmy regionalnej w posiadanym gospodarstwie poprzez adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem  7352539279 040473053 265 766,00   67 384,50   9,00
2 2/IX/RD/14/PLGD Madetko Andrzej Jacek                                          34-407 Ciche 98d Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez uruchomienie agroturystyki w posiadanym gospodarstwie poprzez adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem  7351243275 048581630 206 561,00   38 987,00   7,08
SUMA         472 327,00   106 371,50