Konsultacje zmian w LSR 10-17.12.2021

Podhalańska LGD zaktualizowała odpowiednie kwoty na działanie 19.2. w czerwcu 2021 – tym sposobem na działanie 19.2. zyskaliśmy dodatkowe 523 000 EURO. Środki te zaangażujemy w naborach w 2022 roki.

W ślad za zwiększeniem budżetu działania 19.2. idzie możliwość zwiększenia budżetu na działanie 19.3. W związku z zawiązaniem nowych kontaktów w zakresie współpracy zaplanowano w ramach dodatkowych środków na 19.3., dwa nowe projekty współpracy – będą one realizowane w ramach nowych dodanych przedsiewzięć: 2.2.4.Tworzenie sieci powiązań ponadregionalnych na rzecz promocji samowystarczalności energetycznej obszarów i 2.3.3.Rozwój potencjału turystycznego w oparciu o dziedzictwo kulturowe i artystyczne obszaru

Zweryfikowano aktualność planu komunikacji, w związku z dużą nieprzewidywalnością  i zagrożeniem w realizacji działań komunikacyjnych przed naborami takich jak spotkania i dyżury w poszczególnych gminach, w okresie zagrożenia epidemicznego, w 2022 r. dla bezpieczeństwa pracowników i uczestników racjonalna będzie rezygnacja z tych działań i intensyfikacja innych szczególnie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Korzystając z okazji ww. zmian skorygowano omyłki pisarskie i niespójności związane szczególnie z projektem współpracy w ramach P.2.3.2.

Szczegółowy wykaz zmian oraz treśc LSR z naniesionymi proponowanymi zmianami przedkłądamy poniżej do konsultacji społecznych od 10.12.2021 do 17.12.2021.

Ewentualne uwagi można wnosić do 17.12.2021 na formularzu proponowanych zmian zawartym w treści LSR.

wykaz zmian LSR 12.2021

PLGD LSR 2014-2020_Konsultowane zmiany grudzień 2021