logo
logo
logo
logo

Informacja nr 1/2018/OW o zamiarze realizacji operacji własnej LGD
Opublikowano: 11 września 2018

opublikowano dnia 11.09.2018 r.

Informacja nr 1/2018/OW  o planowanej do realizacji operacji własnej

 

Podhalańska Lokalna Grupa Działania (LGD), realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Operacja będzie realizowana przez Podhalańską Lokalną Grupę Działania jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.podhalanska.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Informacje udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji 12.09.2018 – 11.10.2018 do godz. 15:00
Miejsce składania zgłoszenia Bezpośrednio w biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310

w godz. od 9:00 do 15:00, czynne od poniedziałku do piątku

Zakres tematyczny operacji

 

– Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

–  Promowanie obszaru objętego LSR , w tym produktów lub usług lokalnych.

Wsparcie dotyczy operacji realizowanej w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1 i 8  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem.

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR Cel  ogólny 2. Rozwój społeczno-gospodarczy Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

Cel szczegółowy 2.2. Wspieranie współpracy lokalnych podmiotów oraz budowanie kapitału społecznego na rzecz rozwoju obszaru PLGD

Przedsięwzięcie 2.2.2. Wspieranie integracji branż mających znaczenie w zakresie produktu lokalnego na Podhalu

Planowane do osiągnięcia wskaźniki

 

Wskaźnik produktu:  Liczba działań w zakresie integracji branż mających znaczenie w zakresie produktu lokalnego na Podhalu – 3 szt

Wskaźnik rezultatu: Liczba podmiotów i/lub osób uczestniczących w tworzeniu sieci współpracy na rzecz promocji i sprzedaży produktów lokalnych – 50 podmiotów/osób

Wysokość środków na realizację operacji

 

Wysokość środków na realizację operacji wynosi: 50 000,00 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł, zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia.
Termin realizacji Projekt musi być zrealizowany i rozliczony  do końca 2019 r. (wpływ środków finansowych na konto beneficjenta)
Forma wsparcia Refundacja
Maksymalne poziomy wsparcia operacji
  • 95 % kosztów kwalifikowalnych
Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

 

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.podhalanska.pl i będą miały zastosowanie zgodnie z procedurą wyboru i oceny projektów własnych

  • W sytuacji kiedy nie zgłosi się realizator operacji własnej uprawniony do wsparcia, projekt może być realizowany przez LGD. W takiej sytuacji zastosowanie mają lokalne kryteria wyboru operacji własnej.
  • W sytuacji, kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przeniesiona na tryb konkursowy i oceniana wg kryteriów oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD
Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej, na formularzu, będącym zał. nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Biura LGD.

Informacje o wymaganych dokumentach

 

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD – (znajduje się w załączniku nr 1 do informacji) wraz z załącznikami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia   kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w ramach operacji.
Zadania do zrealizowania  Operacja jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR  problemy:

– Niekorzystne warunki przyrodnicze do prowadzenia towarowej produkcji rolniczej

– Postępująca likwidacja gospodarstw rolnych ze względu na małą opłacalność produkcji rolnej

– Niewystarczający poziom przetwórstwa lokalnych produktów rolnych

– Słabe przygotowanie rolników do wykorzystania nowych możliwości rozwoju swoich gospodarstw, w tym niewystarczająca liczba producentów oferujących produkty regionalne, chętnie poszukiwane przez turystów

– Słaba promocja i niska dostępność na rynku wielu lokalnych produktów Słaba współpraca między samorządem, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi Niska świadomość  mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, ekologii, zdrowego stylu życia;

– Rosnąca moda na zdrowy styl życia i zdrową żywność.

 

W ramach operacji planowane są 3 działania w zakresie integracji branż mających znaczenie w zakresie produktu lokalnego na Podhalu – będą to działania ukierunkowane na budowanie współpracy lokalnych podmiotów, rolników w zakresie promocji i zwiększenia dostępności produktów lokalnych np. spotkania, wyjazdy, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, targi, konferencje i inne. W działaniach na rzecz tworzenia sieci współpracy na rzecz promocji i sprzedaży produktów lokalnych powinno uczestniczyć minimum 50 podmiotów i/lub osób.

Dokumenty do pobrania:

– Informacja/ogłoszenie nr 1/2018/OW o zamiarze realizacji operacji własnej

– Załącznik 1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej

– Aktualna Procedura oceny i wyboru operacji własnych – jest udostępniona na stronie www.podhalanska.pl zakładka PROW 2014-2020 – Procedury wyboru

-Aktualne Kryteria oceny i wyboru operacji własnych – są udostępnione na  stronie www.podhalanska.pl zakładka PROW 2014-2020 – Lokalne Kryteria

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 364

Zapytanie ofertowe nr 5/2023/P...
Opublikowano: 30 maja 2023

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach...

Zaproszenie na Walne Zebranie...
Opublikowano: 29 maja 2023

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z § 14 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na sprawozdawczo-wyborcze Walne...

Wyniki postępowania 3/2023/PLG...
Opublikowano: 29 maja 2023

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2023/PLGD: Część A 1. GB Firma Budowlan...

Konsultacje społeczne projektu...
Opublikowano: 22 maja 2023

Szanowni Państwo, Prezentujemy projekt LSR Podhalańskiej LGD na lata 2023-2029 do konsultacji społecznych. Będziemy wdzięczn...