Informacja

Przekazujemy informację, iż w dniu 16 stycznia 2013 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Najistotniejsze zmiany:

– wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 50 tys. złotych ( do tej pory 25 tys. złotych)

– wysokość limitu przyznanej pomocy dla małych projektów w okresie realizacji PROW 2007-2013 wynosi 200 tyś. złotych na jednego beneficjenta (do tej pory 100 tys.złotych), dla beneficjentów uprawnionych do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” limit pomocy wynosi 50 tys. złotych na jednego beneficjenta.

Rozporządzenie zmieniające dostępne jest na stronie internetowej „Dziennik Ustaw” pod adresem:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/63/1.