logo
logo
logo
logo

Ewaluacja Planu komunikacji – zapytanie ofertowe
Opublikowano: 11 września 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 11.09.2019 r.

Dotyczy:

Przeprowadzenia śródokresowej ewaluacji planu komunikacji na lata 2016-2022 (za okres VI.2016 – VI.2019 r.)

Zamawiający:

Podhalańska Lokalna Grupa Działania

Siedziba: ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin

Biuro/adres do korespondencji: ul. Orkana 37c, 34-424 Szaflary

KRS: 0000250669, REGON: 120228552, NIP: 7361635769

Tel. 18-20-11-543

www.podhalanska.pl

1.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie śródokresowej ewaluacji zewnętrznej planu komunikacji  na lata za lata 2016-2022 (za okres VI.2016 – VI.2019), w tym

A. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników PLGD w zakresie prowadzenia działań ewaluacyjnych LSR i planu komunikacji, gromadzeniem informacji zwrotnej od odbiorców, wraz z opracowaniem we współpracy z LGD ankiety oceniającej skuteczność prowadzonych działań komunikacyjnych

B. Przeprowadzenie badań z wykorzystaniem opracowanej ankiety i sporządzenie raportu z ankiet

C. Sformułowanie wniosków z przeprowadzonych badań ankietowych planu komunikacji, w formie raportu, który będzie zawierać:

1) Ocenę prawidłowości realizacji prowadzonych działań komunikacyjnych dla etapów

– „na rozpoczęcie realizacji LSR”

– „Przed konkursami”

– „śródokresowo”

2) Ocenę skuteczności i adekwatności przyjętych i realizowanych działań informacyjnych, promocyjnych, animacyjnych, doradczych

3) Ocenę skuteczności przyjętych kanałów komunikacji i jakości przepływu informacji

4) Analizę dotyczącą wpływu prowadzonych działań komunikacyjnych na realizację przedsięwzięć określonych w LSR;

5) Wnioski i rekomendacje w sytuacji gdy z badań wynika konieczność zmian w działaniach LGD by skuteczniej realizowała LSR.

W ramach przedmiotowego zamówienia Dostawca przedstawi cenę przedmiotu całego zamówienia.

  1. Wymagany termin realizacji zamówienia zostanie ustalony z wybranym oferentem
  1. Opis warunków udziału oferenta w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu  o oświadczenia, które zobowiązuje się dostarczyć oferenta.

  1. Opis przygotowania oferty

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim zgodnie załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

Do oferty należy dołączyć :

– oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, (Zał. nr 2)

  1. Kryteria oceny ofert :
  2. Cena – 70 %
  3. Posiadane doświadczenie – 30%
  1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy dostarczyć osobiście do biura Zamawiającego – Podhalańska Lokalna Grupa Działania,
ul. Orkana 37c, 34-424 Szaflary lub elektronicznie na adres info@podhalanska.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 18.09.2019 r. liczy się data oraz godzina wpłynięcia do Podhalańskiej LGD

  1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni zapytanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania ofertowego

  1. INFORMACJE DODATKOWE

Oferty, które wpłyną do Podhalańskiej LGD niekompletne lub po terminie składania ofert,
nie będą rozpatrywane

Oferentom, którzy nie zostali wybrani nie zostaną zwrócone dokumenty ofertowe

 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów.

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie jest udostępnione potencjalnym oferentom celem wybrania najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje LGD do złożenia Zamówienia.

 

Zapytanie ofertowe – ewaluacja planu komunikacji

 

 

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 162

w dniu 1-2.12. 2022r biuro PLG...
Opublikowano: 30 listopada 2022

Szanowni Państwo, w dniu 1-2.12. 2022r biuro PLGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy!    ...

Równoj ku Górze...
Opublikowano: 28 listopada 2022

Szanowni Państwo, Na zakończenie roku jubileuszu obecności Świętego Jana Pawła II na Podhalu kiedy to wołał „Sursum Corda”, w t...

W dniu 25.11. 2022r (piątek) b...
Opublikowano: 24 listopada 2022

W dniu 25.11. 2022r (piątek) biuro nieczynne. W godzinach 10-12 zapraszamy na spotkanie w ramach budowania nowej strategii do U...

ANKIETA EWALUACYJNA PLANU KOMU...
Opublikowano: 22 listopada 2022

ANKIETA EWALUACYJNA OCENIAJĄCA SKUTECZNOŚĆ I ADEKWATNOŚĆ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ Podhalańską LGD...