Aktualizacja dokumentacji związanej z naborami

Informujemy, że w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020), oraz zmianą wytycznych MRiRW w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (https://www.gov.pl/attachment/4a008dbd-242b-44d5-88b5-7b71a616b498) i zniesieniem lub złagodzeniem części zobowiązań beneficjentów poddziałania 19.2., Zarząd Podhalańskiej LGD przygotował zmiany w Procedurze oceny i wyboru operacji oraz zmiany w zakresie kryteriów wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

Poniżej przedkładamy do wiadomości i konsultacji (do dnia 04.03.2021 r.) planowane do zmiany dokumenty, w których zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym lub innym wyróżniającym się.