logo
logo
logo
logo

Akcja krokus – nowatorskie podejście do turystyki i ekologii w Gminie Kościelisko

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Kościelisko początkiem 2018 roku realizowała projekt pt. „Akcja krokus – nowatorskie podejście do turystyki i ekologii w Gminie Kościelisko”.

Operacja była odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR problemy:
– Niedostateczna dbałość mieszkańców o środowisko naturalne, czego skutkiem jest duże zanieczyszczenie powietrza i wód oraz problem „dzikich wysypisk” śmieci, nieprawidłowa segregacja odpadów;
– Niska świadomość społeczna mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, ekologii, zdrowego stylu życia; Słabe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
W ramach realizacji operacji odbyły się zadania podnoszące wiedzę i świadomość mieszkańców zakresie ekologii, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, promowanie postaw prośrodowiskowych i proekologicznych. Były to inicjatywy edukacyjne oraz informacdyjno-promocyjne. Innowacyjność – operacja była innowacyna w odniesieniu do terenu całej Podhalańskiej LGD i zgodnie z definicją innowacyjności określoną w LSR. Operacja jest innowacyjna odniesieniu do terenu całego obszaru LGD poprzez wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu turystycznego na obszarze LSR (kompleksowa promocja turystyki krokusowej) i wdrożenie nowego sposobu wykorzystania istniejących zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych czy też nowe metody zaangażowania społeczności lokalnej. Innowacyjność jest spójna z zakresem rzeczowo-finansowym całego wniosku. Rozeznanie i diagnozę potrzeby realizacji projektu ściśle związaną z jej innowacyjnym charakterem przedstawiono w załączonym do wniosku rozeznania/diagnozie odnoszącej się do wszystkich gmin PLGD.
Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu – Wszyskie zaplanowane działania informacyjno-promocyjne miały charakter edukacji ekologicznej w zakresie prośrodowiskowej „turystyki krokusowej”. Planowane rozwiązania są spójne z pozostałymi elementami wniosku – działania edukacyjne i promujące postawy proekologiczne.

Działania projektu zostały zaplanowane do realizacji w krótkim okresie czasu jednakże trwałe efekty ich realizacji będą zachowane co najmniej przez okres trwałości projektu. Pięcioletnie perspektywa utrzymania celu operacji była absolutnym minimum dla zachowania i utrzymania trwałych rezultatów projektu takich jak: profil na facebooku, strona www oraz powstałe i rozpowszechniane za pośrednictwem strony www: film i broszura.

Działania projektowe:

A. Stworzenie strony internetowej – strona stanowi kompendium wiedzy o stanowiskach krokusowych na terenie Kościeliska i okolicy.
B. Wydano broszurę edukacyjną stanowiącą kompendium wiedzy o krokusach oraz praktyczny przewodnik turystyki przyrodniczej w okresie wiosennym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony przyrody.

C. Przeprowadzono szkolenia terenowe i warszaty ekologiczne dla turystów, kwaterodawców i przewodników. Tematyka szkoleń obejmowała ekologię krokusów oraz innych gatunków kwitnących wczesną wiosną, przyrodę ekosystemów leśnych oraz nieleśnych oraz sposoby ich ochrony w TPN.

D. W ramach projektu został wyprodukowany film edukacyjny. Film został udostępniony poprzez media społecznościowe, youtube, oraz przez stronę www. Dodatkowo wszystkie treści merytorycznie ważne będą stale dostępne na stronie internetowej w okresie trwałości. W ramach projekty przeprowadzono działania promocyjne projektu związane z identyfikacją wizualną i nagłośnieniem w mediach. W celu kompleksowej realizacji i dotarcia do jak największej liczby odbiorców z atrakcyjną tekstowo i wizualnie informacją zrealizowano celowe aktwyności takie jak: stworzenie profilu na Facebooku i Youtube, kampanie Adwords: banerowa i tekstowa, projekt logo akcji „Krokus”, sesja fotograficzna na potrzeby promocji projektu, projekt graficzny i druk materiałów promujących akcję: naklejka, tablice informacyjne, promocja w lokalnej prasie: Tygodnik Podhalański.

Wydarzenie na FB dostępne TUTAJ – bądź na bieżąco, bądź #hokuskrokus

Więcej na: www.hokuskrokus.pl

kalatowki, krokusy, wiosna, kwiaty, kasrpwy wierch, zawracik kasprowy, szalas

kalatowki, krokusy, wiosna, kwiaty, kasrpwy wierch, zawracik kasprowy, szalas

akcja krokus-plakat