logo
logo
logo
logo

Nabór 4/2017/G-Projekt Grantowy-Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej
Opublikowano: 30 sierpnia 2017

Nabór nr 4/2017/G, opublikowano dnia 30.08.2017 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów

 

Podhalańska Lokalna Grupa Działania,

działająca na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary  informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

na zadania w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,  w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej.

 

 • Organizator naboru wniosków: Podhalańska Lokalna Grupa Działania, adres siedziby: ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin

 

 • Termin składania wniosków: od 27.09.2017- 10.10.2017 (do godz. 15:00)

 

 • Miejsce i tryb składania wniosków:

 

 1. Grantobiorca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu, poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej lgd.witkac.pl.
 2. Wniosek należy złożyć w Generatorze wraz z wymaganymi załącznikami. Załączniki należy dołączyć w formie skanów, PDF lub jpg lub w formie innych plików według wskazań w ogłoszeniu o naborze.
 3. Gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać, odstępuje się od wymogu złożenia wniosku za pośrednictwem Generatora wniosków. Wówczas wnioski i załączniki można składać bezpośrednio w Biurze LGD w formie papierowej na formularzu wniosku udostępnionym w dokumentacji konkursowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. Niniejsze informacje Biuro LGD niezwłocznie publikuje na stronie internetowej LGD.
 4. Decyzja o odstąpieniu od wymogu złożenia wniosku za pośrednictwem Generatora wniosków może także zostać podjęta przez Zarząd działający w porozumieniu z Przewodniczącym Rady w każdym uzasadnionym przypadku na etapie sporządzania ogłoszenia o naborze.
 5. W celu autoryzacji wniosku złożonego w Generatorze, wnioskodawca ma obowiązek w terminie trwania naboru złożyć tożsamy wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami bezpośrednio w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, adres ul. Jana Pawła II 310, 34-425 Biały Dunajec w dniach pon-pt. w godzinach 9:00 – 15:00. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.
 6. Dostarczenie do biura LGD wniosku w wersji papierowej na którym suma kontrolna jest tożsama z sumą kontrolną wniosku złożonego w Generatorze przy zachowaniu zapisów wskazanych w punkcie 5 jest warunkiem ważnego i skutecznego złożenia wniosku. W przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny zgodności z LSR. Pracownik LGD poświadcza fakt złożenia wersji papierowej wniosku poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD i daty wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Grantobiorcy, pracownik LGD poświadcza złożenie wersji papierowej wniosku także na jego kopii.
 7. Datą wpływu wniosku jest data i godzina jego złożenia poprzez Generator wniosków.

W przypadku, o którym mowa w pkt 3. i 4. datą wpływu wniosku jest data i godzina jego złożenia bezpośrednio w biurze  Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310 w godz. od 9:00 do 15:00.

Termin składania wniosków w Generatorze upływa w dniu 10.10.2017 o godz. 15.00. Termin autoryzacji wniosków złożonych w generatorze upływa w dniu 10.10.2017 r. godz. 15:00.

W trakcie naboru wniosków oraz na każdym etapie oceny i wyboru grantobiorców, Grantobiorcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W terminie składania wniosków Grantobiorca może również wycofać pojedyncze deklaracje. W tym celu Grantobiorca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące podpisane przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.

 • Zakres tematyczny projektu grantowego: nabór wniosków dotyczy wsparcia zadań w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
 • Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki w ramach projektu grantowego (naboru):

Cel ogólny 1. Zwiększenie atrakcyjności obszaru PLGD jako miejsca zamieszkania i wypoczynku.

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój oferty spędzania wolnego czasu poprzez poprawę infrastruktury i realizowanie działań aktywizujących.

Przedsięwzięcie: 1.1.1. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej 

Wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór:

Liczba nowych/ zmodernizowanych/ doposażonych obiektów/miejsc infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej – wartość docelowa minimum 12 szt

Wskaźnik rezultatu właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru:

Liczba osób które skorzystały w wyniku realizacji operacji z objętych wsparciem nowych i/lub zmodernizowanych/doposażonych obiektów i miejsc infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej.

 • Zadania planowane do realizacji w ramach projektu granowego:

Tworzenie lub modernizacja lub doposażenie wraz z modernizacją obiektów i miejsc infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej,

 • Limit środków dostępny w naborze: 300 000,00 zł.
 • Wysokość grantu (wsparcia na realizację jednego zadania) wynosi:
 1. Minimalna kwota grantu: 5 000,00 zł
 2. Maksymalna kwota grantu: 50 000,00zł
 • Intensywność pomocy:do 100% kosztów kwalifikowalnych zadania
 • Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
 • Warunki udzielenia wsparcia:

– podlegające ocenie w ramach zgodności operacji z LSR

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i w sposób podany w ogłoszeniu o naborze
 2. Zgodność zadania z zakresem tematycznym projektu grantowego wskazanym w ogłoszeniu o naborze
 3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 4. Zgodność operacji ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

– podlegające ocenie w ramach zgodności z kryteriami wyboru operacji:

 1. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

UWAGA: o wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z wyłączeniem sytuacji o której mowa w 29 pkt. 4 ust. 3 b rozporządzenia MRiRW (w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne takie jak  sekcje lub koła pomoc jest wypłacana nawet gdy grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy)

 • Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.podhalanska.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. minimum 25 punktów.

 • Pozycja na liście rankingowej:

Pomoc przysługuje Grantobiorcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie oceny zgodności z kryteriami wyboru.

W przypadku, gdy dwie lub więcej zadań uzyskało w procesie oceny zgodności z kryteriami wyboru taką samą liczbę punktów:

– w pierwszej kolejności, o miejscu na liście grantobiorców decyduje liczba punktów uzyskanych w ocenie zgodności z kryterium Spójność dokumentacji aplikacyjnej;

– w drugiej kolejności, jeśli w dalszym ciągu nie jest możliwe ustalenie kolejności wniosków na liście, o miejscu na liście decyduje liczba punktów uzyskanych w ocenie zgodności z kryterium: Klarowność i racjonalność budżetu.

– gdy nadal po wyczerpaniu listy kryteriów premiujących nie jest możliwe ustalenia kolejności zadań, tzn. gdy dwa lub więcej zadań uzyskało w ocenie taką samą liczbę punktów w kryteriach wskazanych jako premiujące, o miejscu na liście grantobiorców decyduje data i godzina wpływu wniosku.

 • Formularz wniosku o powierzenie grantu oraz formularz umowy o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdania końcowego z realizacji zadania udostępnione są na stronie: Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310 w godz. od 8:00 do 15:00.
 • Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów grantowych:
 1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników, w szczególności:

– Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udzielenia wsparcia i kryteriów wyboru operacji.

–  Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:

 • doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 • zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 • kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

–  Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników – Załącznik wymagany wówczas gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać.

– złożone w wersji elektronicznej i papierowej 1 komplet,

 • Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań: realizacja grantu przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy i nie może rozpocząć się później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu
 • Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem 18 20 11 543 kontakt w godz. od 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.
 • Załączniki do ogłoszenia:  /linki do miejsca udostępnienia dokumentów/
 1. Ogłoszenie o naborze – otwórz
 2. Wzór wniosku o powierzenie grantu – otwórz
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników – Załącznik wymagany wówczas gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać. – otwórz
 4. Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela nieruchomości – otwórz
 5. Kryteria lokalne w ramach oceny i wyboru operacji grantowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – otwórz
 6. Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców – otwórz
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania: otwórz 
 8. Regulamin Rady Stowarzyszenia Podhalańska Lokalna Grupa Działania – otwórz
 9. Umowa o powierzenie Grantu – otwórz
 10. Wzór wniosku z rozliczenie – otwórz
 11. Wzór sprawozdania – otwórz

Udostępnij ten post:

Liczba wyświetleń wpisu: 175

Równoj ku Górze...
Opublikowano: 28 listopada 2022

Szanowni Państwo, Na zakończenie roku jubileuszu obecności Świętego Jana Pawła II na Podhalu kiedy to wołał „Sursum Corda”, w t...

W dniu 25.11. 2022r (piątek) b...
Opublikowano: 24 listopada 2022

W dniu 25.11. 2022r (piątek) biuro nieczynne. W godzinach 10-12 zapraszamy na spotkanie w ramach budowania nowej strategii do U...

ANKIETA EWALUACYJNA PLANU KOMU...
Opublikowano: 22 listopada 2022

ANKIETA EWALUACYJNA OCENIAJĄCA SKUTECZNOŚĆ I ADEKWATNOŚĆ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ Podhalańską LGD...

Warsztaty „Drugie życie&...
Opublikowano: 21 listopada 2022

Serdecznie zapraszamy na warsztaty "Drugie zycie" W ramach działań promujących wzory regionu w nowym dizajnie zostaną zorganizo...