Ankieta skierowana do mieszkańców pt. „Problemy i perspektywy rozwoju gmin”

1.Który z problemów wskazanych poniżej najbardziej utrudnia życie i pracę w gminie? Proszę wskazać maksymalnie 5 możliwości.


 brak pracy, bezrobocie, niskie dochody ludności infrastruktura komunalna ( wodociągi, kanalizacja, prąd, gaz, telefon, odpady komunalne)</br> publiczna ochrona zdrowia środowisko naturalne (zła jakość wód, zanieczyszczenie gleby, powietrza itp.) jakość dróg, mostów, parkingów możliwość prowadzenia działalności gospodarczej dostępność handlu i usług jakość szkół (warunki nauczania, dostępność do szkół, jakość usług edukacyjnych) obsługa mieszkańców w urzędach przepływ informacji pomiędzy samorządem a mieszkańcami możliwości mieszkaniowe (możliwości budowy, rozbudowy, zakupu, remontów) bezpieczeństwo publiczne (przestępczość, pożary, powodzie, bezpieczeństwo na drodze) pomoc społeczna (ochrona i pomoc dla ludzi najuboższych) możliwości kulturalne (biblioteki, domy kultury, kino, imprezy kulturalne) możliwość uprawiania sportu (obiekty sportowe, ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne itp.) transport publiczny (PKP, PKS, itp.) mała promocja, popularyzacja gminy


inne (jakie?)2.Jaki jest Pani/Pana zdaniem najważniejszy problem do rozwiązania w gminie?


 Plan przestrzenny Budowa wyciągu narciarskiego Rozwój bazy turystycznej Bezrobocie Brak możliwości inwestycyjnych Poprawa jakości dróg Ochrona zdrowia Kanalizacja


inne (jakie?)3.Co stanowi główną szansę rozwojową gminy? (proszę wybrać max 5 odpowiedzi)


 czyste środowisko cenne walory przyrodnicze cenne walory turystyczne położenie na szlaku komunikacyjnym rolnictwo otwartość i gościnność mieszkańców dobrze rozwinięta sieć dróg bogata historia, tradycja i folklor duża liczba młodzieży zainteresowanej pozostaniem w gminie istniejąca sieć infrastruktury technicznej (zasoby mieszkaniowe, wodociąg, kanalizacja, itp.) duże zasoby wolnej siły roboczej, pracowitość i pomysłowość mieszkańców wolne tereny pod ewentualne inwestycje istniejąca już baza turystyczna i tradycje w tej dziedzinie


inne (jakie?)4.Co powinno stanowić główny kierunek rozwoju gminy? Proszę wskazać dwie spośród poniższych możliwości.


 Rolnictwo Przemysł rolno spożywczy Przetwórstwo rolno spożywcze Turystyka i agroturystyka Handel i usługi Inne działania


inne (jakie?)5.Jakie zmiany w gminie są Pani/Pana zdaniem najbardziej potrzebne dla poprawy warunków życia i pracy jej mieszkańców?


 Pozyskanie środków z UE Centrum doradcze ds. turystyki Specjaliści ds. rozwoju regionu Tanie kredyty na turystykę i zagospodarowanie terenów Budowa basenu, przedszkola Poprawa dróg Kontrola policji Zwiększenie ilości miejsc pracy


inne (jakie?)


Wiek:

Płeć:

Wykształcenie:

Aktywność zawodowa:

Uwagi: